دعوت نشدن فردیناند توسط هاچسون به خصوص پس از مصدومیت های پشت سر هم مدافعین انگلیس جنجال گسترده ایرا در رسانه های انگلیسی بر پا کرد.اما خود فردیناند به قبرس رفته تا فقط به استراحت بپردازد و گاهی هم اخبار یورو را از روزنامه ها دنبال می کند.