باتوجه به نزدیک شدن به آغاز یورو نظرسنجی قراردادم تا شما بینندگان در این نظرسنجی تیم قهرمان امسال رامشخص کنید شما نیز میتوانید تیم قهرمان را مشخص نمایید توجه: تا آخر خردادماه فرصت دارید در این نظرسنجی شرکت کنید نتایج بعدا اعلام خواهدشد‎